Reklamace a odstoupení

Tento reklamační řád je platný v elektronickém obchodě www.minisegwaye.cz

Základní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a v souladu se zákonem 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “Zboží”), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen “Reklamace”).

Prodávající společnost Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53687299, DIČ: 2121480647, Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152292/B (dále jen “provozovatel”).

Reklamační podmínky

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a občanským zákoníkem.
Provozovatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytují po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců. Provozovatel, neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí, jako jsou například pláště, duše, brzdové destičky, světla  a pod.) způsobené jejich používáním.

Na akumulátory (baterie) se vztahuje standardní záruční lhůta 24 měsíců (2 roky). Jelikož je ale baterie spotřební materiál a ztrácení kapacity je přirozenou vlastností (ne vadou) tak záruka se dá uplatnit pouze na konstrukční či skrytě materiálovou vadu. V případě rapidní ztráty kapacity lze baterii reklamovat pouze během prvních 6 měsíců od koupě produktu. Pokud se však ztráta kapacity objeví po uplynutí této lhůty, uplatnění reklamace nebude možné, protože ztrátu kapacity mohou mít za následek různé aspekty jako například způsob nabíjení a vybíjení, způsob skladování, intenzita používání.

Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list. Při uplatnění jiných práv vyplývajících z odpovědnosti provozovatele, za vady (tj práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu), zákazník doručí reklamované zboží včetně kopie dodacího listu, faktury (případě jinou formu daňového dokladu) a záruční list po předchozí dohodě s provozovatelem, (kontakty jsou uvedeny na web stránkách www.minisegwaye.cz).

REKLAMACE ZBOŽÍ – v případě, že se rozhodnete poslat balík na vlastní náklady, tak typ kurýra a varianta přepravy bude na Vašem rozhodnutí. Zařízení nám posílejte pouze prostřednictvím kurýrní společnosti a ne na pobočku pošty!
Adresu pro doručení zásilky Vám poskytneme na e-mailech info@minisegwaye.cz nebo obchod@minisegwaye.cz.
Zároveň nám můžete zaslat na e-mail i doklad od přepravy a poštovné Vám následně proplatíme úhradou na Váš účet.

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům nebo záruční servis je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem – poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, tak prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím na základě odborného posouzení. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatní během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího podle odstavce 9 § 18 Zákonu o ochraně spotřebitele.
Provozovatel, neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, nevhodné dobíjení produktů, používání produktů v teplotách mimo rozpětí 10-28 ° C. ..),zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.
Pokud provozovatel, při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je dispoziční vůlí zákazníka, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto provozovatel, neodpovídá za jeho případné vady.

Vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení kupní ceny).

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.
Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

Nákupní košík

V košíku nejsou žádné produkty.

Pro vložení do košíku musíte zvolit VARIANT PRODUKTU!

[]